نرم افزار های ماهان >قیمت تمام شده

قیمت تمام شده دانشی است که دارای ویژگی دوگانه است؛از یک طرف دارای خاصیت حسابداری مالی است که میتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده را محاسبه و سود و زیان دوره مالی و یا پروژه ها و سفارشات را تعیین نماید از طرف دیگر مدیریت را در برنامه ریزی ،کنترل ،ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک میکند و از این نظر از ابزار مهم مدیریت میباشد.قیمت تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران با استفاده از آن ،تولیدات را برنامه ریزی کنند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد ،دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال کنند. نرم افزار قیمت تمام شده ماهان به عنوان بخشی ازسیستم برنامه ریزی ماهان، به شایستگی این قابلیت را در خود دارد تا در ارتباط با سایر نرم افزارهای ماهان بتواند قیمت تمام شده محصولات و خدمات را محاسبه کند و اطلاعات دقیقی از میزان سهم دستمزد و سربار و مواد اولیه در هر مرحله در اختیار مدیران قرار دهد تا آنان را در جهت تصمیم گیریهای استراتژیک به خوبی یاری سازد

  • apply تسهیم هزینه های سربار به روش دستی (سنتی)
  • apply تسهیم هزینه های سربار به روش مقدار و تعداد تولید
  • apply تسهیم هزینه های سربار به روش مقدار ریالی
  • apply تسهیم هزینه های سربار به روش اختیاری - در این روش به فراخور نیاز مشتری ، روش محاسبه اختصاصی قابل برنامه نویسی است
  • apply تفکیک قیمت تمام شده سهم حقوق و دستمزد و سربار از سهم مواد اولیه در تمام مراحل و مشخص کردن مقدار دستمزد و سربار مربوط به مراحل قبلی و مقدار مربوط به مرحله کنونی.(تولید برخی از کالاها در چندین مرحله انجام میگیرد.)
  • apply محاسبه ی قیمت تمام شده بر اساس بازه زمانی دلخواه و کالاهای دلخواه
  • apply مرحله ای بودن قیمت تمام شده ( قیمت تمام شده کالای تولید شده ، مجزا از قیمت تمام شده کالای فروش رفته )
  • apply کنترل مراحل قیمت تمام شده تا 32 مرحله در سیستم های 32 بیتی
  • گزارشات

  • apply گزارشها منطبق با خواسته های مشتری و به تعداد نامحدود ساخته میشود