نرم افزار های ماهان > سفارش و برنامه ریزی تولید

بسياري از فعالان بخش صنعت، تلاش فراواني كرده‌اند تا به كمك برنامه‌ريزي توليد، استفاده از منابع توليد را بهبود بخشيده و بدين ترتيب بهره‌جويي از ظرفيت توليد را افزايش و هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند. اگر چه تمامي ‌تلاش‌هاي صورت گرفته در بهبود ظرفيت‌هاي توليدي صنايع مختلف موثر بوده است، اما بدون وجود يكپارچگي در عمليات، بهبود و حصول نتايج مثبت، مشكل به نظر مي‌رسد. در نرم‌افزار حاضر، تلاش بر اين است كه بستر مناسب براي برنامه‌ريزي توليد صنايع فراهم آيد. در حقيقت، نرم‌افزار برنامه‌ريزي و كنترل توليد به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ماهان، مي‌تواند به شايستگي پاسخگوي نيازهاي يادشده باشد. حال آنكه اين نرم‌افزار متناسب با شرايط خاص هر صنعت و گاهي هر بنگاه به صورت اختصاصي طراحي و توليد مي‌شود.

 • applyتوان تعريف اجزاء سازنده محصول در چندين نسخه متفاوت و تعيين نسخه فعال (اين امکان در قسمت سفارش توليد و برنامه توليد کاربرد دارد و بر اساس اين اجزاء محصول توليد مي‌گردد . همچنين قيمت تمام شده محصول و برنامه بر اساس اين اجزاء محاسبه مي‌گردد).
 • apply امکان تعريف آزمايشات استاندارد محصول و درنتيجه مقايسه آنها با نتيجه آزمايشات برنامه توليد و کنترل کيفيت محصول .
 • apply بررسي اجزاء سازنده محصول . در اين قسمت مي‌توان تشخيص داد که يک ماده اوليه در کدام محصولات و با چه نسبت ترکيبي بکار رفته است .
 • apply بررسی آزمايشـــات محصول . در اين قسمت مي‌توان تشخيص داد که يک آزمايش خاص برروي کدام محصولات انجام مي‌شود و نتيجه آنها قابل مقايسه مي‌باشد .
 • apply تعيين کد براي درخواست‌هايي که محصول جديدي دارند که در ليست کدينگ محصول شرکت موجود نمي‌باشد .
 • apply صدور سفارش توليد از روي درخواست‌هاي ثبت شده در نرم‌افزار فروش .
 • apply امکان محاسبه کسري مواد براي يک يا چندين سفارش توليد .
 • apply صدور برنامه توليد به دو حالت 1. از روي سفارش توليد 2. بدون سفارش و انتخاب از کدينگ محصول (درصورتيکه بخواهيد از روي سفارش برنامه صادر نماييد، مي‌توانيد در يک مرحله چندين برنامه با مقادير دلخواه صادر نماييد)
 • apply امکان جابجايي اجزاء سازنده محصول در قسمت برنامه توليد براساس کسري و موجودي مواد اوليه
 • apply تعيين نتيجه آزمايش محصول و امکان مقايسه با استاندارد آزمايشات .
 • apply امکان صدور حواله مصرف توليد از روي اجزاء برنامه توليد به مقادير ترکيبي آنها .
 • apply امکان چاپ حواله مصرف توليد (ممکن است اجزاء سازنده محصول از چند انبار مختلف تامين شوند، درنتيجه اسناد حواله مصرف توليد به تفکيک انبارها صادر خواهند شد، دراين قسمت مي‌توان تمامي‌اين اسناد را در يک سند پرينت گرفت).
 • بررسي وضعيت درخواست‌ها که شامل دو بخش
  • apply وضعيت يک درخواست بصورت نمايش درختي(دراين بخش پيشرفت يک درخواست در دو وضعيت توليد و فروش بصورت درختي نمايش داده مي‌شوند)
  • apply بررسي آماري درخواست‌ها (دراين بخش وضعيت کلي درخواست‌های فعلي ازلحظه ثبت تا صدور فاکتور فروش نمايش داده مي‌شود)
 • apply نحوه تامين درخواست مشتري
 • apply درخواست‌هاي ارسال نشده
 • apply محاسبه كسري مواد براي هر سفارش يا كالا
 • apply گزارش كسري مواد براي تمام سفارشات توليد
 • apply گزارش كسري برنامه‌هاي پشت خط
 • apply ليست برنامه‌هاي درحال توليد
 • apply چاپ فرمول مرجع محصول
 • apply چاپ اجزاء سازنده محصول بصورت درختي
 • apply برگه آزمايشات محصول
 • apply چاپ برنامه توليد
 • apply چاپ گزارش توليد